Privacyverklaring

Luxurious Scents is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hebben beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Aanvullende informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u het bezoek van deze website voortzet accepteert u de navolgende gebruikers-voorwaarden.

De huidige op deze website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Contactgegevens

Website: https://www.luxurious-scents.com

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Luxurious Scents, gevestigd aan Turkoois 23 te (4337 MV) Middelburg, KvK-nummer: 72175885.

Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Luxurious Scents verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Bankrekeningnummer.

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luxurious-scents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luxurious Scents verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Luxurious Scents analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Luxurious Scents volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Luxurious Scents verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op de voet van artikel 13, tweede lid, aanhef en onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht om eventuele toestemming voor de verwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@luxurious-scents.nl.

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (maak in deze kopie het paspoortnummer/ Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy), waarop uw handtekening zichtbaar is en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na ontvangst van het ingediende verzoek krijgt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Luxurious Scents wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 6. Bewaartermijn gegevens

Luxurious Scents bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren en waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden

Luxurious Scents verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Luxurious Scents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Luxurious Scents gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Luxurious Scents neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@luxurious-scents.nl.